Trestný čin z nenávisti, alebo v právnej terminológii presnejšie trestný čin z nenávisti, je trestný čin motivovaný neznášanlivosťou a sociálnymi predsudkami týkajúcimi sa sociálnej skupiny identifikovanej na základe rasy, náboženstva alebo viery, pohlavia, sexuálnej orientácie, národnostného a etnického pôvodu alebo inej odlišnosti. Páchateľ si vyberá obeť na základe (aj domnelej) príslušnosti k takejto identifikovateľnej skupine. Trestný čin z nenávisti môže mať podobu verbálneho útoku (nenávistné prejavy), ako aj fyzického útoku.