Určitá odolnosť človeka, ktorý sa dokáže vyrovnávať s  prekážkami a  nepriaznivými podmienkami života. Odolnosť môžeme označiť ako spôsobilosť systému (v  našom prípade jednotlivca) spoľahlivo pracovať bez ohľadu na to, aké vplyvy naň pôsobia z  okolia systému; schopnosť vyrovnať sa so záťažovými situáciami a zmenami.