Je zneužívanie informačných a  komunikačných technológií s  účelom zámerného ubližovania druhým, a  to najmä prostredníctvom mobilných telefónov, smartfónov a  internetu. Ide teda o také správanie, ktoré je obeti nepríjemné, ale zo subjektívneho alebo objektívneho dôvodu sa nedokáže alebo nemôže brániť. Elektronickou formou sa môže diať široké spektrum neakceptovateľného správania s  cieľom ublížiť obeti, ako napr. vyhrážanie, zastrašovanie, prenasledovanie, zosmiešňovanie pred okolím, urážanie, poškodenie povesti, ignorovanie, sociálne vylúčenie a pod.