Jeho podstata stojí na aktívnom človeku, ktorý používa digitálne technológie vedome a bezpečne, zúčastňuje sa na verejnom živote, zapája sa do diania v spoločnosti s využitím informačno-komunikačných technológií (digitálny občan). Medzi základné charakteristiky vedomého prístupu v  rámci digitálneho občianstva patrí používanie technológií na ciele, ktoré sú zhodné s cieľmi demokratickej spoločnosti, právnym štátom a dodržiavaním ľudských práv; rešpektujúca komunikácia online aj s  ľuďmi iného názoru a vyhodnocovanie kvality online zdrojov informácií. Digitálne občianstvo využíva výdobytky moderných technológií, ktoré by mali slúžiť pre dobro ľudstva.